gần1

Các sản phẩm

xesi
tên thay thế cesium (Mỹ, không chính thức)
Độ nóng chảy 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F)
Điểm sôi 944 K (671 °C, 1240 °F)
Mật độ (gần rt) 1,93 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 1,843 g/cm3
Điểm cốt lõi 1938 K, 9,4 MPa[2]
nhiệt của phản ứng tổng hợp 2,09 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 63,9 kJ/mol
nhiệt dung mol 32.210 J/(mol·K)