gần1

Các sản phẩm

gali
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 302,9146 K (29,7646 °C, 85,5763 °F)
Điểm sôi 2673 K (2400 °C, 4352 °F)[2]
Mật độ (gần rt) 5,91 g/cm3
khi lỏng (tại mp) 6,095 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 5,59 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 256 kJ/mol[2]
nhiệt dung mol 25,86 J/(mol·K)