gần1

Các sản phẩm

Niobi(Nb)
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 2750 K (2477 °C, 4491 °F)
Điểm sôi 5017 K (4744 °C, 8571 °F)
Mật độ (gần rt) 8,57 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 30 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 689,9 kJ/mol
nhiệt dung mol 24,60 J/(mol·K)
Vẻ bề ngoài màu xám kim loại, hơi xanh khi bị oxy hóa