gần1

Các sản phẩm

Stronti
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 1050 K (777 °C, 1431 °F)
Điểm sôi 1650 K (1377 °C, 2511 °F)
Mật độ (gần rt) 2,64 g/cm3
Khi lỏng (tại mp) 2,375 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 7,43 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 141 kJ/mol
nhiệt dung mol 26,4 J/(mol·K)