gần1

Các sản phẩm

vanadi
Biểu tượng V
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 2183 K (1910 °C, 3470 °F)
Điểm sôi 3680 K (3407 °C, 6165 °F)
Mật độ (gần rt) 6,11 g/cm3
Khi lỏng (tại mp) 5,5 g/cm3
nhiệt của phản ứng tổng hợp 21,5 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 444 kJ/mol
nhiệt dung mol 24,89 J/(mol·