gần1

Các sản phẩm

liti
Giai đoạn tại STP chất rắn
Độ nóng chảy 453,65 K (180,50 °C, 356,90 °F)
Điểm sôi 1603 K (1330 °C, 2426 °F)
Mật độ (gần rt) 0,534 g/cm3
Khi lỏng (tại mp) 0,512 g/cm3
Điểm cốt lõi 3220 K, 67 MPa (ngoại suy)
nhiệt của phản ứng tổng hợp 3,00 kJ/mol
Nhiệt hóa hơi 136 kJ/mol
nhiệt dung mol 24.860 J/(mol·K)
  • Thử nghiệm Lithium cacbonat (Li2CO3) cấp pin Min.99,5%

    Thử nghiệm Lithium cacbonat (Li2CO3) cấp pin Min.99,5%

    mỏ đô thịmột nhà cung cấp hàng đầu của cấp pinLiti cacbonatcho các nhà sản xuất vật liệu Catốt cho Pin Lithium-ion.Chúng tôi giới thiệu một số loại Li2CO3, được tối ưu hóa để các nhà sản xuất vật liệu tiền chất Cathode và Electrolyte sử dụng.